Regulamin
Zapoznaj się z regulaminem usług serwisowychDokument z dnia 01.11.2010 r.
 1. Na sprzęt zakupiony w HDF Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej „spółką”) nabywca (zwany dalej „klientem”) otrzymuje gwarancję producenta, w zakresie i na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym, o ile producent takiej gwarancji udziela.

 2. Wszelkie czynności w zakresie diagnostyki i naprawy sprzętu przez spółkę poza gwarancją producenta regulowane są przez niniejszy regulamin.

 3. Klient jest zobowiązany zgłosić usterkę za pośrednictwem formularza zgłoszenia umieszczonego na stronie: www.hdf.com.pl

 4. Otrzymane przez klienta potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wygenerowane przez stronę www nie stanowi potwierdzenia zasadności zgłoszenia oraz nie stanowi uznania roszczenia klienta przez spółkę. Wskutek otrzymania potwierdzenia klient uzyskuje wyłącznie potwierdzenie faktu wpłynięcia zgłoszenia do spółki.

 5. Klient powinien dostarczyć sprzęt do serwisu, na adres: ul. Jana Długosza 60 , 51-162 Wrocław. Sprzęt dostarczany do serwisu powinien być dostarczony na koszt klienta osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w komplecie niezbędnym do jego funkcjonowania. W zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 4 należy wskazać wysyłane akcesoria, oraz (jeśli są) numery seryjne sprzętu.

 6. Drukarki należy dostarczać z użytkowanymi materiałami eksploatacyjnymi w ilości niezbędnej do postawienia diagnozy i przeprowadzenia kalibracji po naprawie.

 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że diagnostyka urządzeń może wymagać doprowadzenia danego urządzenia do ustawień fabrycznych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i oprogramowania podczas wykonywania czynności serwisowych. Serwis nie jest zobowiązany do archiwizacji danych ani też do przywrócenia pierwotnych ustawień sprzętu.

 8. Sprzęt zostanie zdiagnozowany tylko pod kątem usterki podanej przez Klienta. Nie dotyczy to przypadku, gdy zgłoszenie serwisowe obejmuje kompleksowy przegląd urządzenia.

 9. W przypadku, gdy w zgłoszeniu klient żąda wykonania konkretnych czynności serwisowych, serwis wykona wyłącznie te czynności. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych czynności przez serwis, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu, klient zostaje o tym poinformowany. W przypadku braku akceptacji klienta dla wykonania dodatkowych czynności, serwis nie wykonuje czynności innych, poza pierwotnie wskazanymi w zgłoszeniu. W takim przypadku usługę serwisową uważa się za należycie wykonaną, co rodzi obowiązek zapłaty przez klienta opłaty za wykonane przez serwis czynności.

 10. Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku niedostępności części zamiennych bądź stwierdzenia śladów ingerencji w sprzęt, powodującej uszkodzenie lub utratę funkcjonalności sprzętu. Powyższe nie zwalnia klienta z obowiązku uiszczenia opłaty za diagnostykę.

 11. Diagnostyka sprzętu jest płatna. Opłata wynosi od 50 do 200 PLN netto, jest bezzwrotna i pobierana jest również w przypadku, gdy zgłoszony do naprawy sprzęt okaże się sprawny, usterka wynika z wad oprogramowania, a nie sprzętu, a także wówczas, gdy klient zrezygnuje z naprawy.

 12. Po wykonaniu diagnostyki klient zostaje poinformowany o zakresie koniecznych napraw i kosztach naprawy. Brak odpowiedzi Klienta w terminie 5 dni od dnia wysłania przez serwis informacji jest traktowany jako rezygnacja z naprawy.

 13. Serwis wykona diagnostykę i poinformuje klienta o przewidywanych kosztach naprawy w terminie 5 dni od otrzymania sprzętu. Brak wymaganej dokumentacji, koniecznych akcesoriów lub wystarczającej ilości materiałów eksploatacyjnych może spowodować odesłanie sprzętu bez naprawy. W takim przypadku klientowi nie przysługują żadne roszczenia względem spółki.

 14. Naprawy i usługi serwisowe dokonywane przez serwis kalkulowane są w oparciu o cennik dostępny również w siedzibie spółki, oraz cenę elementów i podzespołów wymienionych podczas naprawy.

 15. Ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia rzeczy w transporcie ponosi Klient, w związku z czym Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego transportu sprzętu do naprawy lub po jej dokonaniu. Roszczenia z tytułu uszkodzeń w transporcie są możliwe wyłącznie w stosunku do przewoźnika.

 16. W przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu, serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 30 PLN netto, które poniesie klient.

 17. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za problemy z funkcjonowaniem sprzętu złożonego z części dostarczonych przez klienta, jeżeli w/w problemy spowodowane są działaniem tych części, a nie są wynikiem czynności dokonywanych przez serwis.

 18. W przypadku, gdy klient nie odbierze sprzętu z serwisu:
  • za przechowywanie sprzętu nie odebranego w terminie 14 dni od daty poinformowania klienta o zakończeniu naprawy lub nieodebrania przez klienta przesyłki kurierskiej w przypadku odesłania sprzętu do klienta, pobierana jest opłata w wysokości 20 PLN netto za dobę.

  • pozostawiony w serwisie sprzęt uznaje się za porzucony przez Klienta w rozumieniu artykułu 180 Kodeksu Cywilnego, jeżeli:
   • sprzęt nie został odebrany w terminie 30 dni od dnia, w którym powinien nastąpić odbiór sprzętu, pomimo dołożenia przez spółkę należytej staranności w celu wezwania klienta do odebrania sprzętu lub przesłania sprzętu klientowi za pośrednictwem przewoźnika.

   • Klient złożył oświadczenie o odmowie odbioru sprzętu, bez względu na okoliczności uzasadniające odmowę, na które powołuje się klient.

 19. Sprzęt porzucony przechodzi na własność spółki zgodnie z artykułem 181 Kodeksu Cywilnego.

 20. Na wykonane naprawy i usługi spółka udziela standardowej gwarancji w okresie 3 miesięcy od daty zakończenia naprawy.

 21. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez serwis. W szczególnych przypadkach lub za dodatkową opłatą serwis może udzielić gwarancji dłuższej niż 3 miesiące co będzie zaznaczone na karcie naprawy bądź w dokumencie sprzedaży.

 22. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją serwisu lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego jako świadczenia serwisowego

© HDF Polska 2017